ALV donderdag 25 november 2021

11-11-2021 Bestuur THC Hurley

Beste Hurleyanen, 

Op donderdag 25 november 2021 om 20:00 uur houden wij onze Algemene Ledenvergadering in het clubhuis op Hurley. Na afloop van de ALV is er tijd en gelegenheid voor een drankje aan de bar. 

Let op: Vanwege de geldende corona maatregelen is het verplicht een QR code te tonen bij binnenkomst van het clubhuis.

Hierbij treft u de agenda. Voor de stukken moet u even inloggen op de site of stuur een mailtje naar [email protected] om deze toegestuurd te krijgen. Instructie site: Eerst inloggen op www.hurley.nl. Ga in de bovenbalk naar ‘Club’, en klik vervolgens op ‘Documenten’ en vervolgens op ‘ALV 21-11-25’.

We hopen u in grote getalen te mogen ontvangen. 

Vriendelijke groet namens het bestuur, 
Rick Jager
Secretaris THC HurleyAgenda
1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen notulen ALV 30 juni 2021

4. Stemming wijziging Statuten

5. Stemming wijziging HHR

6. Vaststellen jaarverslag 2020-2021

7. Financiële jaarrekening seizoen 2020-2021
a. Bespreking financiële jaarrekening seizoen 2020-2021
b. Verslag kascommissie
c. Vaststelling financiële jaarrekening seizoen 2020-2021

8. Décharge bestuur over het gevoerde beleid seizoen 2020-2021

9. (Her)benoeming kascommissie
a.     Herbenoeming: Robert Reutlinger
b.     Voordracht tot benoeming: Age Lindenbergh & Jeroen Buma

10. Herbenoemingen/Bestuursmutaties:
a. Aftredend:- Rick Jager, secretaris
Het bestuur stelt Ossip Kupperman voor als kandidaat voor de functie van secretaris.
b. Aftredend volgens rooster en kandidaat voor herbenoeming:
-       Bas van der Vlist, Penningmeester
-       Hilde Klok, Bestuurslid Jeugd
-       Hanna Wintzen, Bestuurslid Tophockey

11. W.v.t.t.k.
12. Rondvraag
13. Sluiting  Toelichting agenda:

Punt 4: Vanwege de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en verplichte bepalingen vanuit de KNHB is een statutenwijziging benodigd. Hierbij zijn er op het gebied van de Digitale ALV, juniordeelnemers en overige bepalingen van de KNHB voorgestelde wijzigingen gedaan in de statuten. Zie het document ‘Statutenwijziging THC Hurley 2021’ voor deze aanpassingen.

Punt 5: De wijziging in het Huishoudelijke Reglement stelt voor dat er in het HHR geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen dames en heren omtrent het clubtenue. Zie hiervoor het document ‘Voorgestelde wijziging HHR’. 


Gerelateerd nieuws: Bestuur THC Hurley