Commissies

Op deze pagina vind je een beschrijving van de verschillende Commissies per Bestuurslid / portefeuillehouder in het Bestuur. De contact gegevens van deze commissies vind je op de pagina Contact Commissies


Penningmeester

Ledenadministratie & Contributie inning
Wijzigingen omtrent het lidmaatschap en adreswijzigingen, stuurt u naar de ledenadministratie, bij voorkeur per e-mail. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei te gebeuren. Wijzigingen in de status van het lidmaatschap moeten liefst voor 1 juni (uiterlijk 1 juli) worden doorgegeven.

Na 1 juli beoordeelt het bestuur of uw verzoek wordt gehonoreerd. Aanmelden voor Hurley gaat via de website. Alle informatie over aanmelding vind u onder De Club -> Lid worden.

Financiële Commissie
De financiële commissie controleert de (financiële verantwoording over de) jaar rekening van het bestuur, van het afgelopen boekjaar. De commissie geeft een schriftelijk oordeel dat wordt voorgelezen op de ALV. Zie ook
ALV & Bestuur


Secretaris

Tucht
Sportiviteit & Respect
In het seizoen 2018-2019 is de nieuwe Commissie Sportiviteit & Respect geïntroduceerd. De Commissie S&R houdt zich bezig met het stimuleren van sportief gedrag. Bijvoorbeeld door, in navolging van ander clubs, het introduceren van de blauwe kaart voor sportieve bezoekende teams.
Ook bij incidenten die niet onder Tucht & Arbitrage vallen kan de Commissie Sportiviteit & Respect een rol spelen. Bijvoorbeeld door een gesprek met de betreffende speler of ouder te hebben. Dit kan zijn naar aanleiding van een opmerking op het wedstrijdformulier, maar ook bij voorvallen die buiten de wedstrijd plaatsvinden.

Vertrouwenscommissie
Hurley wil een veilige top- en familiehockeyclub zijn, waar met plezier en ambitie gehockeyd wordt en er de ruimte is voor ontwikkeling waar iedereen zich thuis bij voelt. Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen om zo te zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat.

Maar stel nu dat…

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen Hurley willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen Hurley twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) zijn aangesteld. Zij willen fungeren als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is. Voorkomen is beter dan genezen.

Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van Hurley?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
- pesten en gepest worden
- machtsmisbruik en verbale agressie
- het gevoel dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
- grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
- een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
- de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
- twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
- iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
- het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
- of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van Hurley op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doen wij als vertrouwenscontactpersonen?
Wij luisteren naar je verhaal en helpen je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij doen niets wat je niet weet.
Wij kunnen je helpen bij een melding, hetzij een klacht, bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
Wij geven indien daar behoefte aan is voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die een melding heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
Als vertrouwenscontactpersonen zijn wij bevoegd, met inachtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. En zijn we bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Wie zijn de vertrouwenscontactpersonen van Hurley?
Ellen Koopmans 06-24605380 
Of mail naar [email protected]
Claudia van Weldam 06-14692068
Of mail naar [email protected]
Een luisterend oor is vaak het begin van de oplossing, dus aarzel niet om contact met ons op te nemen.

Juridische Commissie
De commissie adviseert het bestuur over alle juridische vragen die er opkomen. In de afgelopen jaren ging het o.a. over de implementatie van de AVG, wijzigingen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement, sponsorovereenkomsten , en andere contracten.

Medische Commissie


Bestuurslid Jeugd

Hockey / Technische Staf
Hurley is een topclub die Hoofdklassehockey wil spelen en voor dat niveau spelers / speelsters (en keepers!) opleidt en begeleidt. Dat betekent hard werken, met de juiste prestatiegerichte mentaliteit en natuurlijk met goede mensen. Spelers en trainers werken graag hard als ze het leuk hebben met elkaar, zichzelf zien groeien en met plezier naar het veld gaan.

Wij geloven op Hurley dat dit plezier, samen met die topkwaliteit, er bovendien voor zorgt dat iedereen op Hurley kan groeien en zich optimaal kan ontwikkelen als hockeyer èn als mens. Dus ook als je helemaal niet prestatiegericht wil hockeyen voel jij je thuis op Hurley. Omdat het een warme (leer)omgeving is, waar je met je familie opgroeit, vrienden voor je leven maakt en nooit meer van hockey afgaat; omdat je er veel leert, steeds beter wordt en: omdat het zo leuk is!

De Hurley jeugdopleiding is gebaseerd op deze visie, en de Technische Staf is verantwoordelijk voor de uitvoering (inhoud trainingen, curriculum, spelwijze in wedstrijden, aansturing trainers/coaches). Voor de Topteams worden trainer/coaches aangesteld door de Technische Staf. Voor de Jongste Jeugd (Bosuilen, F en E6-tallen) wordt de begeleiding op zaterdag, onder aansturing van de Technische Staf, gedaan met ouders. In de E8-tallen wordt gewerkt met jeugdcoaches.

Coach commissie
De trainingen voor de Jongste Jeugd worden verzorgd door ouders en jeugdspelers/speelsters. Naast het technisch curriculum besteedt Hurley ook veel aandacht aan het coachen en begeleiden van spelers/speelsters. Met aandacht voor ontwikkeling - gebaseerd op (eigen) leerdoelen en (zelf)ontdekken van talenten sterke en zwakkere punten.
De coach is de begeleider van dit proces, zowel voor speler als team. De Coach Commissie brengt expertise in om de coaching ‘skills’ waar Hurley voor staat verder te helpen ontwikkelen bij onze trainer/coaches. Zie verder voor de rol en taken binnen het technisch kader (coaches, trainers, rol van ouders en coach commissie) de website onder Hockey Jeugd. Onder De Club / Organisatie / Contact Commissies vind je ook de contact gegevens van de Technische Staf en de Coach Commissie.

Zaalhockey
Bij Hurley hockeyen alle jeugdteams en alle spelers/speelster vanaf de E8-tallen in de zaal. Vooral het bijbehorende trainingsschema (met voldoende uren) is ieder jaar een behoorlijke uitdaging gezien de beperkte zaalcapaciteit in Amsterdam. Daarom hebben we in 2019 besloten een tijdelijke blaashal aan te kopen die elk jaar op veld 7 wordt neergezet en waarin alle jeugdteams op vaste tijden kunnen trainen, net als op het veld. Voor de op- en afbouw van deze hal is jaarlijks veel hulp nodig!

Wedstrijdsecretariaat (ook voor zaalhockey)
Het wedstrijdsecretariaat is het aanspreekpunt voor de KNHB / District Noord-Holland aangaande competitie zaken: de klasse-indelingen in van de teams, wedstrijdtijden en veldindeling van de thuiswedstrijden en de (opmerkingen op) de wedstrijdformulieren. Het wedstrijdsecretariaat heeft nauw overleg met de Technische Staf.

Scheidsrechterscommissie Jeugd (inclusief opleiding)
De scheidsrechterscommissie zorgt ervoor dat alle teams van scheidrechters zijn voorzien. Daarvoor is het noodzakelijk dat er voldoende scheidrechters zijn. Daarom zijn op Hurley alle jeugdleden in de B-categorie verplicht hun scheidsrechterskaart te halen. Hurley organiseert ook voor alle ouders van jeugdleden arbitrage-examens voor de C-scheidsrechterkaart.

Op 3 examenavonden in de 1e seizoenshelft is er ruimte voor circa 90 tot 100 kandidaat-scheidsrechters. Ook kent Hurley sinds 5 jaar een eigen opleiding voor Club Scheidsrechter Plus (CS+). Dit is een van de bondscheidsrechtersopleiding afgeleide officiële KNHB-scheidsrechtersopleiding. De CS+ Light-versie betreft een gecomprimeerde versie van de CS+ opleiding.

De CS+ scheidsrechters worden ingezet bij wedstrijden van lijnteams die geen bondsarbitrage hebben en om CS+ Light scheidsrechters in opleiding te coachen. De CS+ Light scheidsrechters worden ingezet om beginnende jeugdscheidsrechters te coachen. Zie voor een uitgebreide beschrijving de pagina Hockey Arbitrage.

Jeugdcommissie en Jongste Jeugdcommissie (categorieleiders)
De categorieleiders zijn verantwoordelijk voor de communicatie naar/met ouders en teammanagers, het beheren van de aanmeldingen/wachtlijsten en focussen op een gehele jaarlaag van meisjes of jongens. Per categorie (startend bij de Bosuilen) is er een categorieleider die meegroeit met de categorie en als zodanig alle kinderen i blijft volgen tot en met de A. De categorieleider levert daarom tevens input (sociaal, niet-hockey technisch) aan de Technische Staf bij teamindelingen.

Jeugdbestuur & Evenementencommissie (tevens voor Senioren)
Op Hurley vinden jaarlijks vele evenementen plaats: toernooien, thé dansants, feesten, kampen en nog veel meer. Ieder event heeft zijn eigen organisatie met een eigen inkoop, begroting en planning. De feesten bij de jeugd worden georganiseerd door het Jeugdbestuur, bij de senioren door de TD Commissie en De Hurleyaan. De overkoepelende evenementencommissie is in het leven geroepen om kennis en ervaring (zoals draaiboeken, wedstrijdschema’s en begrotingen) te bundelen en inkoop te centraliseren. De evenementencommissie werkt tevens nauw samen met de verschillende Toernooicommissies (Jeugd en Senioren).

Toernooicommissie
Op Hurley worden al jaren zeer succesvolle, drukbezochte, jeugd toernooien georganiseerd in juni en juli van elk jaar. Deze toernooien worden georganiseerd voor de categorieën B, C, D en E/F en zijn geen tophockey toernooien, maar er wordt wel ingedeeld op niveau/klasse. Ook spelletjes (waaronder de inmiddels beruchte popquiz) zijn een belangrijk onderdeel van de puntentelling! Zie tevens de pagina Hockey Toernooien.

Materialen Commissie (tevens voor Senioren)
De materialen commissie zorgt elk jaar weer voor alle benodigde materialen op Hurley, zoals ballen, pionnen, hesjes en keepersspullen (en de keeperslockers).


Bestuurslid Senioren

Hockey / Technische Commissie Dames en Heren
De Commissie Senioren (voorheen TC Dames en TC Heren) bestaat uit 11 leden die elk een eigen categorie vertegenwoordigen, zowel Senioren (van 18 toto 35 jaar) als Veteranen (vanaf 35 jaar) en Veteranen L (vanaf 50 jaar). Zij stellen, in overleg met de aanvoerders, de teams samen.

Aan het begin van het seizoen organiseert de Commissie Senioren een aanvoerdersavond en is het hele jaar aanspreekpunt voor de aanvoerders en spelers. De Commissie is tevens verantwoordelijk voor het indelen van nieuwe leden. In principe kunnen de teams zelf spelers werven. Wanneer zij niet tot 17 spelers komen, kan het verantwoordelijke commissielid een nieuw lid plaatsen, waarbij rekening wordt gehouden met niveau, leeftijd, etc.

Bij nieuwe teams wordt getracht deze op hun niveau in te laten stromen. De KNHB bepaalt in welke klasse zij zullen spelen, afhankelijk van individuele spelershistorie en het resultaat van het afgelopen seizoen.

Wedstrijdsecretariaat Senioren (ook voor zaalhockey)
Het wedstrijdsecretariaat is het aanspreekpunt voor de KNHB / District Noord-Holland aangaande competitie zaken: de klasse-indelingen in van de teams, wedstrijdtijden en veldindeling van de thuiswedstrijden en de (opmerkingen op) de wedstrijdformulieren. Het wedstrijdsecretariaat heeft nauw overleg met de Technische Staf.

Scheidsrechterscommissie Senioren
De scheidsrechterscommissie zorgt ervoor dat alle teams van scheidrechters zijn voorzien. Daarvoor is het noodzakelijk dat er voldoende scheidrechters zijn. Naast de opleiding tot clubscheidsrechter kent Hurley sinds 5 jaar een eigen opleiding voor Club Scheidsrechter Plus (CS+). Dit is een van de bondscheidsrechtersopleiding afgeleide officiële KNHB-scheidsrechtersopleiding. De CS+ Light-versie betreft een gecomprimeerde versie van de CS+ opleiding. De CS+ scheidsrechters worden ingezet bij wedstrijden van lijnteams die geen bondsarbitrage hebben en om CS+ Light scheidsrechters in opleiding te coachen. De CS+ Light scheidsrechters worden ingezet om beginnende jeugdscheidsrechters te coachen. Zie voor een uitgebreide beschrijving de pagina Hockey Arbitrage.

De Hurleyaan
De Hurleyaan is de activiteitencommissie van Hurley, verantwoordelijk voor onder andere de seniorentoernooien. Sinds seizoen 2018-2019 is er voor de Thé Dansants een aparte Commissie opgericht.

TD Commissie
De Thé Dansants op Hurley worden goed bezocht, door leden van Hurley en andere clubs in het bos. De nieuwe TD Cie heeft als doel deze zondagmiddagfeesten nog beter te organiseren.

Evenementencommissie(zie beschrijving onder Bestuurslid Jeugd)

Materialen Commissie(zie beschrijving onder Bestuurslid Jeugd)


Bestuurslid Tophockey

Commissies Tophockey Heren en Dames De Commissies Tophockey (Heren en Dames) zijn verantwoordelijk voor de tophockeyteams in de Senioren: Heren 1 en 2 en Dames 1 en 2. Hij of zij is verantwoordelijk voor de aansturing van technische staf van deze teams, aantrekken van spelers/speelsters en selectie.


Bestuurslid Sponsoring & Communicatie

Sponsorcommissie
De sponsorcommissie houdt zich bezig met het aantrekken en onderhouden van sponsoren. Hierbij worden achter de schermen de sponsorovereenkomsten opgemaakt en de facturatie verzorgt. Tevens ontwikkelen zij de sponsorconcepten waarmee zowel de sponsor als de club gebaad zijn. De mogelijkheden voor een sponsorpakket zijn enorm, van een donatie van elk gewenst bedrag tot een premium partner of clubsponsor. De commissie is het aanspreekpunt voor de clubsponserings-mogelijkheden, de borden langs de velden en voor investeerders van de blaashal.

Sponsoring is een heel belangrijk onderdeel van Hurley. Naast de vaste contributie van de leden wordt een groot deel van de ambities mogelijk gemaakt door sponsorgelden. Interesse in de mogelijkheden als sponsor? Klik hier voor meer informatie.

Voor vragen kan je terecht bij?
[email protected]

De leden van de sponsorcommissie zijn:
John Holtrust-Westerbeek
Daf Dubbelman
Nils Geven
Jan Kortman
Edgar Kuipers
Jaap Stolwijk
Sarah Hoogendijk
Jules Reijnen

Hurley Business Club
De Hurley Business Club is voor sponsors en leden van Hurley de plek om business & pleasure te combineren. Met interessante events, sprekers en netwerk bieden we onze leden veel inspiratie waarmee we gelijktijdig ook een bijdrage aan de club leveren. Iedereen is van harte welkom een kijkje te komen nemen bij een van onze activiteiten. Voor sponsoren bedraagt het lidmaatschap € 500,- per jaar, anders € 1000,-. Hiermee investeer je in Hurley en een aantal fantastische evenementen.

Communicatiecommissie
De communicatiecommissie houdt zich bezig met alle communicatie op en rondom Hurley. Zo behoren het beheer en de invulling van de website, de Hurley app en de verschillende social-mediakanalen tot de verantwoordelijkheden van de commissie. Naast het creëren van content richten zij zich op het waarborgen van de communicatierichtlijnen.

Hiermee zorgt de commissie voor continuïteit in tekst en beeld zoals het correct gebruik van het Hurley logo. Naast de interne communicatie is de commissie ook verantwoordelijk voor de externe communicatie, zoals het contact met externe partners om de zichtbaarheid van Hurley te vergroten. Wil je een foto, bericht of ander nieuws delen via één of meerdere Hurley kanalen? Stuur een mailtje of tag Hurley in je foto en wie weet word je inzending geplaatst!


Bestuurslid Facilitaire Zaken

Verenigingsmanagement & Ondersteuning

Jolanda Koot is onze verenigingsmanager. Zij is de coördinator van diverse activiteiten en is het aanspreekpunt voor algemene zaken op de club en OSP (horeca). Zij is ook betrokken bij de werkzaamheden van Ed Laurijssen, de facilitair medewerker. Ed werkt er met hart en ziel aan om Hurley de mooie en warme club te laten zijn en blijven.

Horeca
OSP is het externe bedrijf dat de horeca bij Hurley verzorgt. Dit doen zij in nauwe samenwerking met de verenigingsmanager en het bestuurslid Facilitair.